دفترچه خاطرات من

خوشحالی یعنی فردا تولدته

خوشحالی یعنی این فردا تولدته

خوشحالی یعنی میدونی کسی تولدت یادش نیس خودت بی مقدمه بگی امروز چندمه درجوابت

بگن 26 تو هم بگی  پس چیزی تا 29 به فکر باشین تولدت یه نفریه بگن از کی ؟

تو هم بگی از خودم

خوشحالی یعنی خودت هم تاریخ تولدت دقیق بلد نباشی

شک داشته باشی 29 تولدته یا نه بری شناسنامتو نگاه کنی ببینی 20 هستم

ولی به روی خودت نیاری

خوشحالی یعنی بیایی مانتو سال گذشتو بپوشی بیایی سر کار ببینی چقدر کوتاه شده

قدش با آستینش..

چند شب پیش داداش دومی با زن داداش خونمون بودن بی مقدمه از داخل آشپزخونه

صدای داداش زدم گفتم امروز چندمه گفت 26 چرا ؟گفتم پس چیزی تا 29 نمونده

به فکر باشین تولدمه ....

گفت مگه توآذری هستی گفتم بله با زن داداش سری تکون دادن یه لحظه شک کردم

رفتم شناسناممو نگاه کردم دیدم 20آذر هستم ولی به روی مبارک نیاوردم

از امروز منتظرم ببینم هدیه ای میاد یا نه

  صبی خواستم بیام دفتر رفتم مانتویی که سال گذشته این موقع خریده بودم

 کتون هست ازش کلی مواظبت کردم فقط یبار شستمش از آخرین باری که شستم

دیگه نپوشیدم صبی که پوشیدم توجهی بهش نکردم اومدم دفتر دیدم چه کوتاه

شده قدش با آستیناش کوتاه شدن قبلا تا روی زانوم قدش بود حالا شده بالا زانو

خودم دلخوش کردم گفتم کوتاه نشده چون تولدته قدت بلند تر شده


                 نتیجه تصویری برای خوشحالی یعنی فردا تولدت باشه+ نوشته شده در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 10:40 توسط خودم | 7 نظر